پیام تبریک نوستالژیک کٌندٌر به رییس جدید باطری غذاییه

احتساب شایسته شما را به ریاست غوه غذاییه، نوش جان می گوییم.
باشد که مستدام زیر سایه آقام، خوشکل و خوش مرام، خوشمزه و خوشنام!

۲ نظر: