گزینة الاحسن

به پیشنهاد یاور همیشه مومن، کدئینِ کبیر
گزینة "احسنت" را بر پایان هر پست قرار دادیم.
باشد که مرهمی بر ازدیاد تنگنای دریچه گانمان گردد.

تکمیلیه: بر آن شدیم، تا تنگنای بدخواهان را هم پاسخی در خور فراهم آوریم.
پس گزینة لعنت جاری ساختیم، نیز.
باشد که مرادمــــان، ثوابـــی باشد.

۲ نظر: