کامران

همه ی دانشجویان باید به دانشجو اقتدا کنند.

متن کامل را در اینجا بخوانید.

این روزها ار تهران آپ کنیم.

۱ نظر: