سوسیال


دیگران کاشتند و ما برداشتیم، ما بر می داریم و دیگران بکارند!

۱ نظر: