شیخ و روزنامه و سولاخ

توقیف شد، به خاطر گفتن:
می کنم، آنکه برادرم ... .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر