برای در

نابرده رنج گنج میسّر نمی شود
مزد آن گرفت [نقطه]

۱ نظر: