خوارج


- می گم فردا می ری راهپیمایی؟
- نه دیگه، من اعتصاب غذا می کنم!

۲ نظر: