قدس تمیز

- من هم به نوبه ی خودم از اسراییل کاسب می خوام که دست از این ماجراجویی ها برداره!
... مرســـــــی.

- ملت چرا نشستین؟
زشته!۱ نظر: