خوش آمدی به آه واز


می خوام بدم کود
به پای محمــ ــود

تفنگ من کو؟

۸ نظر: