معاملة القدرت

چو عضوت به درد آورد روزگار
دگر عضوهـاشان نیاید به کار

۱ نظر: