فاتحه مِنَ الـــ ...!!

چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟
قبر پدر پدَسگش!!

۱ نظر: